Polityka prywatności

1. NATA Computer Solutions Bartosz Kowalski, (dalej NATA CS) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach firmy, w szczególności *.natacs.com.pl, *.bezpieczna-firma.com, *.natacs.eu, *.bezpieczenstwofinansowe.pl, *.inwestujwhotele.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Administratorem danych osobowych jest NATA CS z siedzibą w Legnicy, ul. Andromedy 3/6. REGON 021880364, NIP 6911171502.

3. NATA CS przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności NATA CS ściśle przestrzega Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przepisów wykonawczych wraz z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. NATA CS stosuje wymagane przez polskie prawo zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. NATA CS nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. NATA CS przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

6. Przesłane przez Państwa maile są archiwizowane głównie w celach statystycznych. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

7. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez NATA CS i podmioty trzecie współpracujące z NATA CS.

8. Na stronach internetowych NATA CS udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. NATA CS nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

9. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez NATA CS należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

11. Serwisy NATA CS wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na jego temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt kontakt@natacs.com.pl

 

Informacje dotyczące RODO

 

Administrator

Administratorem Państwa danych jest Bartosz Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NATA Computer Solutions Bartosz Kowalski, ul. Andromedy 3/6, 59-220 Legnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 1. ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (art 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu m.in.:
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail i telefon,
  • przesyłania targetowanych informacji marketingowych w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług,
  • przesyłania newsletterów i informacji w zakresie produktów i usług, którymi wykazali Państwo zainteresowanie,
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron WWW (w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów wynikających z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej
 2. w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego m.in. na:
  • wystawieniu faktur za realizację zleceń oraz dostawę produktów
 3. w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.:
  • obsługę Państwa próśb przekazywanych, w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularze kontaktowe w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  • przedstawienie Państwu oferty na wykonanie usług lub dostawę produktów,
  • badanie jakości naszych usług i produktów,
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • w celach analitycznych i statystycznych,

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.

Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

Odbiorca danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające nas w biznesowej działalności.

Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, nie później niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

Państwa uprawnienia

Dane osobowe przechowywane do celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie zawartej umowy lub prawnie uzasadnionego interesu opisanego wyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Panstwa narusza przepisy RODO.

Kontakt

Kontakt w sprawie RODO w NATA Computer Solutions:  rodo@natacs.com.pl

Adres pocztowy: NATA Computer Solutions Bartosz Kowalski, ul. Andromedy 3/6, 59-220 Legnica.